Subsidieregeling “ISDE

Vanaf 1 januari 2016 wordt de nieuwe subsidieregelingISDE” van kracht. Deze subsidieregeling is o.a. van toepassing op biomassa ketels met een vermogen kleiner dan 500 kW. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u € 80 per kW vermogen van de ketel, met een minimum van € 3.200.

Voorbeelden:

Voorbeeld subsidiebedragen (op basis van de nu bekende bedragen, regeling en voorwaarden):
• 30 kW: 30 kW x € 80,00 = € 2.400,00, hierbij wordt het minimum bedrag van € 3.200,00 toegekend.
• 100 kW: 100 kW x € 80,00 = € 8.000,00
• 300 kW: 300 kW x € 80,00 = € 24.000,00

• Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/15/nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis

Voorwaarden:

• Voorwaarden voor zakelijke gebruikers (ISDE)
Indien u een zakelijk gebruiker bent, komt u in aanmerking voor de subsidie regeling. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen geen subsidie aanvragen.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/voorwaarden-voor-zakelijke-gebruikers-isde

Eisen aan biomassaketels (ISDE)
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eisen-aan-biomassaketels-isde

EIA:

Naast de bovengenoemde subsidie regeling is ook de EIA van toepassing. U mag deze regeling echter niet beide toepassen (er moet voor één regeling gekozen worden). Meer informatie: RVO: Energie-investeringsaftrek (EIA)

SDE+:

Voor ketels met een vermogen van 500 kW of groter, blijft de SDE+ regeling van toepassing. Meer informatie: RVO: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Per 1 januari 2016 wordt een verhoging voorgesteld van het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) van 41,5% naar 58%. Door deze verhoging wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Aftrekpercentage:

Voor de EIA geldt op dit moment een aftrekpercentage van 41,5%. Bij dit percentage wordt de belastbare winst verminderd met 41,5% van de waarde van de investering wat bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% een voordeel van circa 10 % betekent. Nu het aftrekpercentage wordt verhoogd naar 58% betekent dit een voordeel van maximaal 14,5% voor vennootschapsbelastingplichtigen. Het budget van de EIA wordt hiervoor verhoogd met € 60 miljoen tot € 161 miljoen.

Meer informatie: RVO: Energie-investeringsaftrek (EIA)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ 2016)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën.

SDE+ 2016 op hoofdlijnen:

  • Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard.
  • In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.
  • Geen SDE+ subsidie voor invoeding van hernieuwbare elektriciteit als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Kleine projecten evenals projecten waaraan subsidie is verleend en waarvan de aanvraag vóór 1 december 2015 is ingediend zijn van deze nieuwe bepalingen uitgesloten.

Twee openstellingsrondes:

  • Fase 1: gaat open op 1 maart 2016 om 09.00 uur (openstelling 1 maart tot en met 31 maart).
  • Fase 2: gaat open op 30 augustus 2016 om 09.00 uur (openstelling 30 augustus tot en met 29 september).

Meer informatie: RVO: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)